Awesome Mag Responsive Blogger Template

Awesome Mag Responsive Blogger Template là một trong những mẫu blogger tốt nhất có một số tính năng nâng cao chưa từng thấy trước đây trong bất kỳ mẫu blogger nào khác. Nó được thiết kế đặc biệt cho Tạp chí, danh mục đầu tư, Phong cách hiện đại, Blog cá nhân, Công nghệ và blog đánh giá sản phẩm.

Awesome Mag Responsive Blogger Template

Awesome Mag Responsive Blogger Template
Awesome Mag Responsive Blogger Template

Live Demo Download 

Features of Awesome Mag Responsive Blogger Template

Awesome Mag Responsive Blogger Template have following features:

  • Responsive and User Friendly Design
  • Highly Optimized for Search Engines
  • Beautiful Mega Drop Down Menu
  • Advertisement Ready
  • 2 Columns Layout
  • Tabbed Popular and Recent Post Bar
  • Random Articles Feature
  • Numbered Pagination
  • Four Columns Footer

Viết một bình luận