Theme Blogger Hippo Mag Responsive

Hippo Mag là một mẫu Responsive đầy đủ 100%. Hippo Trông giống như Mẫu Blogger Thiết kế Blog của FileHippo. Chúng tôi đã chấp nhận Mẫu này sau khi nhận được các gói yêu cầu từ Khách hàng và được truyền cảm hứng nhiều từ Trang web FileHippo.

Hippo Mag Responsive Blogger TemplateĐó là Mẫu Blogger dựa trên Tạp chí và Công nghệ. Chủ đề này rất lý tưởng cho Tech Geek và cho những người mong muốn chạy Blog / Trang web dựa trên Công nghệ & Phần mềm. Mẫu Hippo có thể được sử dụng cho các trang web Phần mềm cũng như cho blog cá nhân. Mẫu blogger tạp chí phần mềm đáp ứng đầu tiên đi kèm với nhiều tính năng dyamic.


Xem thêm mẫu theme :  

Theme Blogger Sora Moon Awesome

Viết một bình luận