Theme Blogger Times Day

TimesDay là một mẫu khác của chúng tôi cho người dùng blogger. Chúng tôi đã chọn tên Thời gian sắp xếp vì bài viết +40 sẽ xuất hiện trong mẫu này. Sự kết hợp màu sắc đơn giản và nhẹ nhàng được sử dụng trong TimesDay. Mọi khía cạnh của chủ đề được thiết kế để hoạt động tốt nhất để làm cho chủ đề này thân thiện với người dùng.

Times Day Blogger Template


Xem thêm mẫu theme : 

Mẫu theme Blogger Bridal Beauty

Viết một bình luận